Komora geodetov a kartografov

Komora geodetov a kratografov

Ponúkané geodetické služby

- vyhotovenie geometrického plánu na stavbu, za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia
- vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku, majetkoprávne usporiadanie
- vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena (právo prechodu)
  k pozemku
- vytýčenie vlastníckej hranice pozemku

- geodetické práce pre projektovú dokumentáciu
- polohové a výškové vytýčenie stavebných objektov
- dokumentácia skutkového realizovania stavby

- predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu   pre budúce realizovanie inžinierskych sietí
- porealizačné zameranie a spracovanie trasy inžinierskych sietí (plyn, voda, elektrika,   kanalizácia, telefón, káblová televízia, domové prípojky)

- práce v polohových a výškových bodových poliach

- výpočty kubatúr, vytýčenie vrstevníc

- určenie priestorových vzťahov žeriavových dráh (pozemných, mostových), jednonosníkových   dráh pre kladkostroje

Uvedené geodetické a kartografické práce sú vykonávane v zmysle platných noriem, inštrukcií a smerníc pre geodetov a kartografov s následným autorizačným overením.

Náhodný obrázok:Certifikát

Komora geodetov a kratografov

geodethavlik.sk © 2010 - 2019, administrátor neXor